Algemene Voorwaarden van HBS group b.v. te Sliedrecht


Artikel 1 : Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop van HBS group b.v. en haar kopers en/of opdrachtgevers. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dit nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door koper/opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 : Overeenkomsten

Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van HBS group b.v. bindend na acceptatie van de overeenkomst door HBS group b.v. aan kopers en/of opdrachtgever. Indien de wettelijke bepalingen met betrekking tot koop op afstand van toepassing mochten zijn, is het koper/opdrachtgever toegestaan de met HBS group b.v. gesloten overeenkomst binnen 7 dagen te ontbinden door retourzending van de ontvangen zaken in originele staat van verzending, voorzien van aangehechte labels en in originele verpakking , waarna HBS group b.v. de van koper/opdrachtgever ontvangen betaling zal storneren op door koper/opdrachtgever aan te geven wijze.

Artikel 3 : Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden, etc. van HBS group b.v. zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgesteld in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen. Laatst gemelde omschrijving/tekening dient tegelijkertijd met eerst gemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Dan zal de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.
2. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door koper/opdrachtgever aanvaard, heeft HBS group b.v. het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is HBS group b.v. gerechtigd deze verhogingen aan koper/opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door HBS group b.v. en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is HBS group b.v. gerechtigd daarin vermelde prijzen aan koper/opdrachtgever in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
4. Ingeval koper/opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen die op korte termijn worden doorberekend / in rekening gebracht is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5. HBS group b.v. is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

Artikel 4 : Levering/verrichte werkzaamheden

1. Levering geschiedt niet franco. Opgegeven levertijden (of termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht) kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering (beëindiging van de werkzaamheden) dient HBS group b.v. daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering (verrichten van werkzaamheden) in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan koper/opdrachtgever te leveren, behoudt HBS group b.v. zich, nadat hij koper/opdrachtgever in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken (materialen die voor de uitvoering van de levering zijn aangeschaft) voor rekening en risico van koper/opdrachtgever op te slaan, dan wel te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van koper/opdrachtgever de koopprijs te voldoen onverlet.
4. Levering geschiedt eenmalig op een door koper/opdrachtgever opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door koper/opdrachtgever bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. Koper/opdrachtgever staat dan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
5. HBS group b.v. is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van koper/opdrachtgever vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

Artikel 5 : Voortgang, uitvoering werkzaamheden

1. Wanneer de leveringen (of werkzaamheden) door oorzaken buiten de schuld van HBS group b.v. niet normaal of zonder onderbrekingen kunnen geschieden, is HBS group b.v. gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan koper/opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Indien blijkt, dat de leveringen onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan HBS group b.v. niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft HBS group b.v. het recht te vorderen dat de aan HBS group b.v. verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer dit ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. HBS group b.v. heeft dan recht op volledige vergoeding van de al door HBS group b.v. verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
3. Alle onkosten welke door HBS group b.v. worden gemaakt ten verzoeke van koper/opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 : Transport

1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door HBS group b.v. te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van koper/opdrachtgever.
2. HBS group b.v. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
3. Koper/opdrachtgever dient zich tegen voormelde risico`s behoorlijk te verzekeren.
4. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door HBS group b.v., voor rekening en risico van koper/opdrachtgever, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 4.


Artikel 7 : Reclames/retourzendingen

1. Koper/opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient dat te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van HBS group b.v. te worden gebracht, dit met onmiddellijke schriftelijke bevestiging. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan HBS group b.v. te worden gemeld.
2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan HBS group b.v. is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
3. Reclames schorten de betalingsverplichting van koper/opdrachtgever niet op. HBS group b.v. dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
4. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van HBS group b.v. indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigt. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van HBS group b.v. indien de reclame door haar gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door HBS group b.v. te bepalen wijze.
5. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of ver- werkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
6. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.
7. Kleine reparaties en/of klachtenbehandeling worden tegen vergoeding van reparatiekosten, vermeerderd met  € 30,00 onderzoek - en beoordelingskosten, uitgevoerd.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid/garantie

1. HBS group b.v. kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin van het woord, behoudens voor zover deze aan haar grove schuld/ grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die HBS group b.v. bij de uitoefening van haar werkzaamheden gebruikt.
2. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal - en/of fabricagefouten voordoen die al op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht HBS group b.v. zich die zaken kosteloos te vervangen. HBS group b.v. staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van HBS group b.v. - uit welken hoofden ook - beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
4. In alle gevallen is de termijn waarbinnen HBS group b.v. tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
5. Zo door HBS group b.v. geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
6. Koper/opdrachtgever verliest diens rechten ten opzichte van HBS group b.v., is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart HBS group b.v. tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
a. Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van HBS group b.v. strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de geleverde zaken door koper/opdrachtgever;
b. Voormelde schade is ontstaan doordat koper/opdrachtgever niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
c. Voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens koper/opdrachtgever aan HBS group b.v. zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Artikel 9 : Betaling

1. Bij internettransacties zullen alle betalingen geschieden netto contant bij bestelling op een door HBS Group b.v. aangegeven bankrekening en bij voorkeur met behulp van iDeal. In alle overige gevallen zal betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd, netto contant, plaatsvinden.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald, zal koper/opdrachtgever aan HBS group b.v. per maand de wettelijke (handels)rente verschuldigd worden. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden gerekend.
3. Voorts is koper/opdrachtgever gehouden de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso -, en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvraag, aan HBS group b.v. te betalen. Koper/opdrachtgever zal ter zake verschuldigd zijn 15% van de hoofdsom met een minimum van € 125,00 alsmede de vertragingsrente, alles vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
4. Ter keuze van HBS group b.v. kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5. Indien koper/opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is HBS group b.v. bevoegd de nakoming van de ten opzichte van koper/opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt al vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien HBS group b.v. het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van koper/opdrachtgever te twijfelen.
6. Door koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 : Eigendom ontwerpen

1. HBS group b.v. is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, softwaremodellen en dergelijke.
2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan HBS group b.v. verschuldigde, komt aan koper/opdrachtgever ter zake het voorgaande een gebruikrecht toe.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1. HBS group b.v. behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop koper/opdrachtgever aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen ten opzichte van HBS group b.v. heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, evenals vorderingen ter zake, mogelijke schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van koper/opdrachtgever.
2. Koper/opdrachtgever is verplicht HBS group b.v. onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop uit hoofde van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 12 : Pand/zekerheid

Koper/opdrachtgever is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (zekerheid), daar dat zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. HBS group b.v. kan dan onmiddellijk, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van HBS group b.v. op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 13 : Toerekenbaar tekortschieten en verzuim

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe HBS group b.v. uit hoofde van de met koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en dat te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan haar zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is HBS group b.v. gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van koper/opdrachtgever gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk is uitgevoerd, is koper/opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen ten opzichte van HBS group b.v. tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen - en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten zijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij HBS group b.v., haar toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. Ingeval koper/opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover HBS group b.v. in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van koper/opdrachtgever, wordt al wat door haar uit hoofde van enigerlei contract aan HBS group b.v. verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.


Artikel 14 : Annulering/ontbinding

1. Koper/opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6: 265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering uit hoofde van het onderhavige artikel is overeengekomen.
2. Annulering door koper/opdrachtgever is slechts mogelijk indien HBS group b.v. daarin toestemt. Dan is koper/opdrachtgever aan HBS group b.v., naast vergoeding van ten minste 20% van de koopsom (aanneemsom), verplicht tot afname van alle bestelde zaken, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. Koper/opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart HBS group b.v. ter zake.
3. Door koper/opdrachtgever al betaalde bedragen worden niet terugbetaald.

Artikel 15 : Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen HBS group b.v. en koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Dordrecht, zij het dat HBS group b.v. de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar koper/opdrachtgever woont en/of is gevestigd.
3. Ingeval koper/opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat HBS group b.v. aan koper/opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, koper/opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.


 

Algemene Voorwaarden van HBS group b.v. te Sliedrecht


Artikel 1 : Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop van HBS group b.v. en haar kopers en/of opdrachtgevers. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dit nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door koper/opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 : Overeenkomsten

Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van HBS group b.v. bindend na acceptatie van de overeenkomst door HBS group b.v. aan kopers en/of opdrachtgever. Indien de wettelijke bepalingen met betrekking tot koop op afstand van toepassing mochten zijn, is het koper/opdrachtgever toegestaan de met HBS group b.v. gesloten overeenkomst binnen 7 dagen te ontbinden door retourzending van de ontvangen zaken in originele staat van verzending, voorzien van aangehechte labels en in originele verpakking , waarna HBS group b.v. de van koper/opdrachtgever ontvangen betaling zal storneren op door koper/opdrachtgever aan te geven wijze.

Artikel 3 : Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden, etc. van HBS group b.v. zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgesteld in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen. Laatst gemelde omschrijving/tekening dient tegelijkertijd met eerst gemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Dan zal de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.
2. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door koper/opdrachtgever aanvaard, heeft HBS group b.v. het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is HBS group b.v. gerechtigd deze verhogingen aan koper/opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door HBS group b.v. en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is HBS group b.v. gerechtigd daarin vermelde prijzen aan koper/opdrachtgever in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
4. Ingeval koper/opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen die op korte termijn worden doorberekend / in rekening gebracht is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5. HBS group b.v. is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

Artikel 4 : Levering/verrichte werkzaamheden

1. Levering geschiedt niet franco. Opgegeven levertijden (of termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht) kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering (beëindiging van de werkzaamheden) dient HBS group b.v. daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering (verrichten van werkzaamheden) in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan koper/opdrachtgever te leveren, behoudt HBS group b.v. zich, nadat hij koper/opdrachtgever in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken (materialen die voor de uitvoering van de levering zijn aangeschaft) voor rekening en risico van koper/opdrachtgever op te slaan, dan wel te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van koper/opdrachtgever de koopprijs te voldoen onverlet.
4. Levering geschiedt eenmalig op een door koper/opdrachtgever opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door koper/opdrachtgever bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. Koper/opdrachtgever staat dan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
5. HBS group b.v. is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van koper/opdrachtgever vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

Artikel 5 : Voortgang, uitvoering werkzaamheden

1. Wanneer de leveringen (of werkzaamheden) door oorzaken buiten de schuld van HBS group b.v. niet normaal of zonder onderbrekingen kunnen geschieden, is HBS group b.v. gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan koper/opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Indien blijkt, dat de leveringen onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan HBS group b.v. niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft HBS group b.v. het recht te vorderen dat de aan HBS group b.v. verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer dit ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. HBS group b.v. heeft dan recht op volledige vergoeding van de al door HBS group b.v. verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
3. Alle onkosten welke door HBS group b.v. worden gemaakt ten verzoeke van koper/opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 : Transport

1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door HBS group b.v. te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van koper/opdrachtgever.
2. HBS group b.v. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
3. Koper/opdrachtgever dient zich tegen voormelde risico`s behoorlijk te verzekeren.
4. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door HBS group b.v., voor rekening en risico van koper/opdrachtgever, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 4.


Artikel 7 : Reclames/retourzendingen

1. Koper/opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient dat te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van HBS group b.v. te worden gebracht, dit met onmiddellijke schriftelijke bevestiging. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan HBS group b.v. te worden gemeld.
2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan HBS group b.v. is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
3. Reclames schorten de betalingsverplichting van koper/opdrachtgever niet op. HBS group b.v. dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
4. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van HBS group b.v. indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigt. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van HBS group b.v. indien de reclame door haar gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door HBS group b.v. te bepalen wijze.
5. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of ver- werkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
6. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.
7. Kleine reparaties en/of klachtenbehandeling worden tegen vergoeding van reparatiekosten, vermeerderd met € 30,00 onderzoek - en beoordelingskosten, uitgevoerd.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid/garantie

1. HBS group b.v. kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin van het woord, behoudens voor zover deze aan haar grove schuld/ grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die HBS group b.v. bij de uitoefening van haar werkzaamheden gebruikt.
2. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal - en/of fabricagefouten voordoen die al op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht HBS group b.v. zich die zaken kosteloos te vervangen. HBS group b.v. staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van HBS group b.v. - uit welken hoofden ook - beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
4. In alle gevallen is de termijn waarbinnen HBS group b.v. tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
5. Zo door HBS group b.v. geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
6. Koper/opdrachtgever verliest diens rechten ten opzichte van HBS group b.v., is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart HBS group b.v. tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
a. Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van HBS group b.v. strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de geleverde zaken door koper/opdrachtgever;
b. Voormelde schade is ontstaan doordat koper/opdrachtgever niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
c. Voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens koper/opdrachtgever aan HBS group b.v. zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Artikel 9 : Betaling

1. Bij internettransacties zullen alle betalingen geschieden netto contant bij bestelling op een door HBS Group b.v. aangegeven bankrekening en bij voorkeur met behulp van iDeal. In alle overige gevallen zal betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd, netto contant, plaatsvinden.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald, zal koper/opdrachtgever aan HBS group b.v. per maand de wettelijke (handels)rente verschuldigd worden. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden gerekend.
3. Voorts is koper/opdrachtgever gehouden de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso -, en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvraag, aan HBS group b.v. te betalen. Koper/opdrachtgever zal ter zake verschuldigd zijn 15% van de hoofdsom met een minimum van € 125,00 alsmede de vertragingsrente, alles vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
4. Ter keuze van HBS group b.v. kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5. Indien koper/opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is HBS group b.v. bevoegd de nakoming van de ten opzichte van koper/opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt al vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien HBS group b.v. het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van koper/opdrachtgever te twijfelen.
6. Door koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 : Eigendom ontwerpen

1. HBS group b.v. is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, softwaremodellen en dergelijke.
2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan HBS group b.v. verschuldigde, komt aan koper/opdrachtgever ter zake het voorgaande een gebruikrecht toe.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1. HBS group b.v. behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop koper/opdrachtgever aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen ten opzichte van HBS group b.v. heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, evenals vorderingen ter zake, mogelijke schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van koper/opdrachtgever.
2. Koper/opdrachtgever is verplicht HBS group b.v. onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop uit hoofde van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 12 : Pand/zekerheid

Koper/opdrachtgever is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (zekerheid), daar dat zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. HBS group b.v. kan dan onmiddellijk, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van HBS group b.v. op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 13 : Toerekenbaar tekortschieten en verzuim

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe HBS group b.v. uit hoofde van de met koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en dat te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan haar zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is HBS group b.v. gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van koper/opdrachtgever gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk is uitgevoerd, is koper/opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen ten opzichte van HBS group b.v. tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen - en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten zijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij HBS group b.v., haar toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. Ingeval koper/opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover HBS group b.v. in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van koper/opdrachtgever, wordt al wat door haar uit hoofde van enigerlei contract aan HBS group b.v. verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.


Artikel 14 : Annulering/ontbinding

1. Koper/opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6: 265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering uit hoofde van het onderhavige artikel is overeengekomen.
2. Annulering door koper/opdrachtgever is slechts mogelijk indien HBS group b.v. daarin toestemt. Dan is koper/opdrachtgever aan HBS group b.v., naast vergoeding van ten minste 20% van de koopsom (aanneemsom), verplicht tot afname van alle bestelde zaken, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. Koper/opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart HBS group b.v. ter zake.
3. Door koper/opdrachtgever al betaalde bedragen worden niet terugbetaald.

Artikel 15 : Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen HBS group b.v. en koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Dordrecht, zij het dat HBS group b.v. de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar koper/opdrachtgever woont en/of is gevestigd.
3. Ingeval koper/opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat HBS group b.v. aan koper/opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, koper/opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 HBS safety products | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel